náhled

Zemní práce prováděné strojně

Při zemních pracích prováděných strojně lze používat jen stroje a strojní zařízení, které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají platným předpisům. Stroje lze používat pouze k účelům, pro které jsou technicky způsobilé v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a požadavky BOZP.

Zajištění výkopových a zemních prací

Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám a kde se provádějí jakékoli zemní práce, musí být proti pádu fyzických osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce nejméně 0,75m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních případech po obou stranách.

Okraje výkopu při zemních  pracích nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou v projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou případů, kdy stabilita stěny výkopu při zemních prací je zabezpečena způsobem stanoveným v projektové dokumentaci.

Pokud se provádějí jakékoli zemní práce ve výkopech, musí být zřízen pro fyzické osoby bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami.

Zemní práce a zajištění stability stěn výkopů

Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesunutí. V případě zemních prací u ručně kopaných výkopů musí být jejich svislé boční stěny zajištěny pažením při hloubce výkopu větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území.

V případě provádění zemních prací v zeminách nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle stanoveného technologického postupu i při hloubkách menších, než 1,3 m.

POLANSKÝ GROUP a.s.

Společnost má zaveden integrovaný systém řízení a je držitelem certifikátů dle norem ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004 a BS OHSAS 18001 : 2007.

Neustále pracujeme na zdokonalování své činnosti, abychom každému zákazníkovi mohli nabídnout takové řešení zakázky, které by co nejlépe splňovalo jeho požadavky.